Stress door opvoedingsproblematiek bij volwassenen

Stress bij volwassenen door opvoedingsproblematiek

 

"Als je kind 2 jaar is moet je toch wel weten hoe hij of zij in elkaar zit. Dan ga je toch niet meer naar het consultatiebureau!"

Maar liefst 12 samenwerkingspartners kozen het thema ‘stress door opvoeding onder volwassenen’ om verder uit te werken. Ontwikkelingen als het internet en social media hebben een grote invloed op het ouderschap en de stress die dat met zich meebrengt. We hebben steeds hogere verwachtingen naar onszelf en naar elkaar. Niet alleen in kwaliteit maar ook in kwantiteit. Perfectionisme is een kernbegrip dat deze stress veroorzaakt. Hoe gaan we in Landerd met dit thema aan de slag?

Betrokkenen
We zijn gestart met een dwarsdoorsnede van organisaties uit Landerd. De preventiewerker Jeugd Zeeland/Reek, Praktijk Jij&Ik, Jeugdverpleegkundige GGD en gemeente Landerd zijn op dit moment actief in deze werkgroep. Het onderwijs heeft aangegeven ook aan te willen sluiten. Als we verder in het traject aanvullende expertise nodig hebben zullen we die erbij betrekken.

Aanpak
In de eerste werkgroepbijeenkomst verzamelden we ervaringen vanuit de werkpraktijk. Wat zien we gebeuren rondom dit thema? Vervolgens hebben we individuele ouders bevraagd over hun ervaring om meer te weten te komen over de oorzaken en gevolgen van stress. Deze interviews geven de mensen uit het werkveld weer concrete input over hun praktijk. Een voorbeeld hiervan is dat een moeder aangaf een hoge drempel te voelen om naar het consultatiebureau te gaan met haar 2-jarige zoon: “Als hij 2 jaar is, moet ik toch wel weten hoe hij in elkaar zit”. Dat is interessante informatie voor een partner als de GGD waar zij mee verder kunnen.

Hoe gaan we verder?
Op basis van de input uit de werkgroep en interviews hebben we gezamenlijke ambities en doelen geformuleerd. De volgende stap is om te komen tot concrete initiatieven.

Ambitie:

Ouders/opvoeders hebben haalbare/realistische verwachtingen naar zichzelf en anderen. Dit zien we terug in:

  • het verbeteren van de balans tussen hun verschillende maatschappelijke rollen (als ouder, werknemer enz.)
  • het openlijk uiten en bespreken van kleine en grote opvoedingsproblemen richting zowel omgeving als professionals

Doelen:

  • Ouders/opvoeders zijn beter in staat om eigen keuzes te maken betreffende hun tijdsbesteding
  • Minder stigmatisering op het stellen van een vraag
  • Ouders/opvoeders empoweren om hun vraag te stellen
  • Ouders/opvoeders weten beter waar ze terechtkunnen met hun vraag