Stress door opvoedingsproblematiek bij volwassenen

Stress bij volwassenen door opvoedingsproblematiek

 

Als je kind 2 jaar is moet je toch wel weten hoe hij of zij in elkaar zit. Dan ga je toch niet meer naar het consultatiebureau!

Stress door opvoeding onder volwassenen is als actueel thema gekozen door maar liefst 12 samenwerkingspartners om samen verder uit te gaan werken. Vooral ontwikkelingen als het internet en social media hebben een grote invloed op het ouderschap en de stress die dat met zich meebrengt. We hebben steeds hogere verwachtingen naar onszelf en naar elkaar. Niet alleen in kwaliteit maar ook in kwantiteit. Perfectionisme is een kernbegrip wat deze stress veroorzaakt. Hoe gaan we in Landerd met dit thema aan de slag?

Betrokkenen
We zijn gestart met een dwarsdoorsnede van organisaties uit Landerd. De preventiewerker Jeugd Zeeland/Reek, Praktijk Jij&Ik, Jeugdverpleegkundige GGD, Gemeente Landerd zijn op dit moment actief in deze werkgroep. Het onderwijs heeft aangeven ook hierop aan te willen sluiten. Als we verder in het traject aanvullende expertise nodig hebben zullen we die betrekken.

Aanpak
In de eerste werkgroepbijeenkomst hebben we ervaringen vanuit de werkpraktijk verzameld. Wat zien we vanuit de verschillende hoeken gebeuren op dit thema? Vervolgens hebben we individuele ouders bevraagd over hun ervaring om meer te weten te komen over de oorzaken en gevolgen van stress. Het leuke hiervan is dat deze interviews de mensen uit het werkveld weer concrete input geeft over hun praktijk. Een voorbeeld hiervan is dat een moeder aangaf een hoge drempel te voelen om naar het consultatiebureau te gaan met haar 2-jarige zoon. “Als hij 2 jaar is moet ik toch wel weten hoe hij in elkaar zit”. Dat is interessante informatie voor een partner als de GGD waar zij mee verder kunnen.

Hoe gaan we verder?
Met wat we in de eerste werkgroep en de interviews hebben opgehaald hebben gezamenlijke ambities en doelen geformuleerd. De volgende stap is om te komen tot concrete initiatieven.

Ambitie:

Ouders/opvoeders hebben haalbare/realistische verwachtingen naar zichzelf en anderen. Dit zien we terug in:

  • het verbeteren van de balans tussen hun verschillende maatschappelijke rollen (als ouder, werknemer enz.)
  • het openlijk uiten en bespreken van kleine en grote opvoedingsproblemen richting zowel omgeving als professionals

Doelen:

  • Ouders/opvoeders zijn beter in staat om eigen keuzes maken waar ze hun tijd aan besteden
  • Minder stigmatisering op het stellen van een vraag
  • Ouders/opvoeders empoweren om hun vraag te stellen
  • Ouders/opvoeders weten beter waar ze terecht kunnen met hun vraag